Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на интернет магазина amita-shop.com и извършването на покупки на стоки през него

 

1. Предмет и правно значение

 

1.1. Настоящите Общи условия са приети от АМИТА ООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

 

 • условията за ползване на уебсайта amita-shop.com от потребителите на предлаганите от него услуги;
 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между АМИТА ООД и потребителите на уебсайта amita-shop.com;
 • правата и задълженията на АМИТА ООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.


1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта amita-shop.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между АМИТА ООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. АМИТА ООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

 

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта amita-shop.com и са достояние на всеки посетител.

 

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта amita-shop.com се счита за публична покана към потребителите да отправят до АМИТА ООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

 

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

2. Данни за АМИТА ООД и за уебсайта amita-shop.com:

amita-shop.com е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът amita-shop.comе собственост на АМИТА ООД. Към настоящия момент АМИТА ООД е регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта amita-shop.com цени са крайни и с включено ДДС.

 

3. Обект на продажба.

 

Основни характеристики на предлаганите стоки.

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта amita-shop.com са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

 

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта amita-shop.com, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

 

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта amita-shop.com, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. АМИТА ООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта amita-shop.com цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

 

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

 

3.5. Отправената от АМИТА ООД чрез уебсайта amita-shop.com публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от АМИТА ООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

 

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта amita-shop.com и покупката на стоки:

 

4.1. Уебсайтът amita-shop.com може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

 

 • вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
 • единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
 • разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;
 • трите имена на потребителя;
 • валиден електронен адрес на потребителя;
 • телефонен номер на потребителя;
 • адрес за получаване на поръчаната стока;
 • трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
 • данни за избрания от потребителя начин на плащане – с наложен платеж;
 • изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
 • данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава АМИТА ООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

 

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта amita-shop.com може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) „Съгласен съм с Общите условия“ преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

 

4.3. Уебсайтът amita-shop.com не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

 

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва АМИТА ООД и уебсайта www.amita-shop.com до момента на нейното потвърждаване от АМИТА ООД съгласно т.6.1.

 

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

 

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.

 

Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

 

5.1. След получаване на поръчката АМИТА ООД и уебсайтът amita-shop.com извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, АМИТА ООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от АМИТА ООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на АМИТА ООД .

 

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, АМИТА ООД ще уведоми потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

 

6. Сключване на договорите за покупко-продажба.

 

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който АМИТА ООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2.

 

6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между АМИТА ООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от АМИТА ООД и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. АМИТА ООД информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите общи условия в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.

 

7. Права и задължения на страните.

 

7.1. АМИТА ООД се задължава:

 

 • да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
 • да достави в срок съответната стока;
 • да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

 

7.2. Потребителят се задължава:

 

 • да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
 • да плати цената на поръчаната от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

 

8. Извършване на доставките.

 

Получаване на стоката:

8.1. АМИТА ООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 (три) работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

 

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

 • купувача;
 • лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);
 • лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

 

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АМИТА ООД се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

 

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на АМИТА ООД .

 

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

 

 • актуалните данни на АМИТА ООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
 • правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
 • данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на АМИТА ООД .8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето ѝ. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

 

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.

 

Отказ от договора:

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката – предмет на подадена от него поръчка, когато:

 

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

 

9.2. В случаите по т. 9.1., ако потребителят е заплатил цената на стоката, АМИТА ООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието ѝ с уговореното и същата подлежи на замяна, се извършва нова доставка.

 

10. Рекламации

Рекламациите за недостатъци на доставени от АМИТА ООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

 

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия.

 

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта amita-shop.com на 19 декември 2017 г. и влизат в сила, считано от 19 декември 2017 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.